Tips & Råd / Advice

 

Att bygga sin egen ångpanna eller köpa färdigt.

Av Karl-Gustav Ryberg

Allmänt.

Att bygga sig ett eget ånglok är drömmen för många. Själva maskineriet kan vara nog så komplicerat att få till. Men det allra svåraste är nog ändå ångpannan, den enskilt viktigaste delen på en livesteam-modell. Innan man startar ett sådant projekt kan det vara klokt och förnuftigt att sätta sig in i vad som måste uppfyllas för att kunna få lov att använda det.

I England finns ett antal paraplyorganisationer som tillsammans tagit fram ett anpassat regelverk för modellångpannor som skall kunna användas av hobbyutövare. Exempel på sådana organisationer är, Southern Federation of Model Engineering Societies, Society of Model and Experimental Engineers, The 7¼” Gauge Society etc. Om vi i Sverige följer de regler som finns i EU-landet England, så kommer ju våra livesteam-modeller att vara lika säkra som de som byggs i England och de är ju godkända att använda inom hela EU. Säkerhetsregler är ju till för att, så långt praktisk möjligt, minska olycksrisker och följder av tillbud.

Kunskapen om det man sysslar med och färdigheten i att sköta sin modell är många gånger helt avgörande om det blir farligt eller inte. Med utgångspunkt från detta gör jag en kort sammanställning på vad som skall uppfyllas i England för att få en nytillverkad panna godkänd.

 

Pannans utrustning.

  • Minst två, av varandra oberoende, anordningar för vatteninmatning, som tillsammans fungerar över hela pannans tryckområde.
  • Minst två fungerande vattenståndsglas, rätt konstruerade och monterade.
  • Säkerhetsventil (ventiler) som har kapacitet att blåsa av ånga så att trycket inte överskrider 110 % av högsta tillåtna arbetstryck, hur hårt än pannan eldas.
  • Rättvisande manometer med röd markering för högsta tillåtna arbetstryck.
  • Anordning för att snabbt släcka eller avlägsna fyren om så fodras, t ex fallrost för koleldning eller huvudkran vid gas- eller oljeeldning.
  • Vid eldning med fast bränsle skall asklåda finnas, vilken inte släpper från sig något som kan förorsaka eldsvåda.
  • Skorstenen skall ha en effektiv gnistfångare.

De två sista punkterna gäller även gamla livsteam-modeller.

 

Att tänka på vid köp av ångpanna.

Om man väljer att inte bygga själv, utan köper en färdig ångpanna, skall man se till att välja en tillverkare som är certifierad samt att all nödvändig dokumentation levereras med pannan. I England finns det några företag som åtar sig att tillverka ångpannor för hobbybruk och uppfyller dokumentationskraven. Det finns säkert även företag i andra länder som gör pannor för hobbybruk (men jag känner inte till vilka).

 

Vilka material skall man bygga ångpannan av?

Om man väljer att bygga själv, finns det två material att välja mellan — koppar eller stål. Oavsett om man väljer koppar eller stål, måste man använda kvalitéer som är lämpliga för ångpannor. Rostfritt material får endast användas av professionella tillverkare (svetsare).

Att bygga ångpanna i koppar var länge det enda som användes i hobbysammanhang. Koppar är ett material som är lätt att forma i dubbelkrökta ytor. Koppar påverkas mycket lite av korrosion över tiden. Det som sliter på en kopparpanna är användningen (temperaturförändringarna) samt den tid den är utsatt för tryck. En väl tillverkad kopparpanna beräknas ha en livslängd upp till 10 000 timmar. Om man använder sin modell 25 timmar/år håller pannan i 400 år. Största påkänningen uppstår vid fyrboxens stagningar och där kan man förvänta sig att de första tecknen på materialutmattning visar sig. De sammanfogningsmetoder som en hobbybyggare kan använda är nitning och silverlödning. De lodsorter som används inom VVS får under inga omständigheter användas vid ett pannbygge, eftersom fogen inte tål den miljö som följer med koleldning. Svetsning (tig?) får anses som en proffsmetod, då både materialcertifikat och intyg på svetsarens kompetens skall följa en sådan panna. En kopparpanna blir ganska dyr pga priset på ingående material, men med en välbyggd sådan behöver man knappast oroa sig för att den inte skall vara duglig att använda.

Att välja stål för pannbygget medför att kostnaderna för pannan blir lägre än för motsvarande kopparpanna. En nackdel som stål har, är att det rostar. Därför får man räkna med en kortare livslängd på en stålpanna. Denna rostar även när den inte används och är tömd på vatten. Genom att förvara pannan varmt och torrt samt att ha den ventilerad med torr luft (genom att skruva ursäkerhetsventilerna) och att ha en el-patron eller en 12 V lampa i fyrboxen för att hålla viss temperatur uppe och fukten borta, kan man förlänga livslängden. Tyvärr går det inte helt att förhindra rostning, man kan endast påverka hur snabbt det rostar. Svetsfogarna är de ställen där rostningen förmodligen kommer att vara störst. Svetsfogarnas kvalitet är nog det som påverkar en pannas livslängd mest.

Oavsett vilket materialval som görs, måste pannan var hållfasthetsberäknad. Enklaste sättet är att skaffa sig ritningar på någon panna som redan är hållfasthetsberäknad. Skall man bygga en egen konstruktion får man även göra alla erforderliga beräkningar för pannan.

 

Kort om kontroll och provning.

Följande är kopierat ur regelverket, Kontroll & Provtryckning av Miniatyrångpannor.

(En översättning av The Examination & Testing of Miniature Steam Boilers, Issue 1 – Jan 2006.)

Medlemmar i BMÅS, som äger ånglok eller har för avsikt att skaffa sig ett, kan beställa en kopia från föreningen
samt de journaler och protokoll som skall fyllas i vid kontroller och provningar.

Tryckprovning skall ske med dubbla arbetstrycket (200 %) vid förstaprovningen.

Provningstryck vid löpande provning skall vara en och en halv gång arbetstrycket (150 %).

11.1  Provprotokollet från provtryckningen har en giltighetstid på max:

11.2  Ångpannor av koppar: Fyra (4) år från provtryckningsdatum.

11.3  Ångpannor av stål: Fyra (4) år från första provtryckningen av ny ångpanna och därefter 

  med två (2) års intervall. Stålångpannor som är tagna i bruk före 1 januari 2006 skall

  provtryckas med två (2) års intervall.

För att protokollet skall vara giltigt måste både provtryckning och funktionsprov vara utförda och godkända.

Varje förändring eller reparation på ångpannan gör provprotokollet ogiltigt och ny provning måste göras.

Stålpannan skall en gång per år inspekteras invändigt. Alla stagbultar, rundpanna, gavlar etc. skall synas för att se så att ingen rost som äventyrar hållfastheten har uppkommit. För att utföra sådan noggrann inspektion är fiberoptik ett bra instrument för att kunna se alla skrymslen.

Ett funktionsprov skall göras en gång varje år för både stål- och kopparpannor. Jag anser att det är klokt att starta varje säsong med ett sådant funktionsprov.

Vid detta prov kontrolleras att all utrustning som finns på pannan är riktig och fungerar som den skall. Alla kontroller och provningar skall journalföras.

Tågledare för BMÅS
Tkl Sandlid Central
Karl-Gustav Ryberg


UPP